Adatvédelmi irányelvek

Cégnév : Pán-Trade Kft.

Székhely: 1085 Budapest József krt. 83.

Cégjegyzékszám: 01 09 463679

Adószám: 12078716-2-42

Telefonszám: +36 1 426 1126

Weboldal: www.kettler.hu

 

I. Adatkezelési tájékoztató az érintett természetes személy jogairól személyes adatai kezelése vonatkoztatásában

A Pán-Trade Kft. által üzemeltetett www.kettler.hu weboldallal összefüggésben megvalósuló adatkezelési tevékenységről

A Pán-Trade Kft. által a www.kettler.hu weboldalon keresztül nyújtott szolgáltatások igénybevételével vagy az értékesített termékek, szolgáltatások megrendelésével, valamint a Pán- Trade Kft-nél történő elhelyezkedés érdekében megküldött önéletrajzok feldolgozásával összefüggésben személyes adatok kezelése során alkalmazott adatvédelmi szabályok eljárások és védelmi intézkedések rögzítése.

Az Adatkezelő egyúttal a tájékoztatóban informálja ügyfeleit, partnereit, valamint minden olyan természetes- és jogi személyt, akik az Adatkezelővel bármilyen jogviszonyban állnak és a személyes adatok kezelése során érintettségük keletkezik, az általa kezelt személyes adatok kezelésének szabályairól, az alkalmazott védelmi intézkedésekről eljárásokról és az adatkezelés módjáról.

A honlap látogatása regisztrációhoz nem kötött.

 

II. Ki kezeli a személyes adatait?

Személyes adatait a Pán-Trade Kft., mint adatkezelő kezeli.

 

Az adatkezelő elérhetőségei:

Cégnév : Pán-Trade Kft.

Székhely: 1085 Budapest József krt. 83.

Cégjegyzékszám: 01 09 463679

Adószám: 12078716-2-42

Telefonszám: +36 1 426 1126

Weboldal: www.kettler.hu

 

III. Milyen elveket tart fontosnak a Pán-Trade Kft. a személyes adatai kezelése során?

A személyes adatok kezelése a hatályos jogi szabályozás alapján történik. A megadott személyes adatok biztonsága a lehetséges és szükséges technikai és szervezési intézkedéssel részesül védelemben. Ennek során különösen nagy figyelmet fordítunk a személyes adatok bizalmasságának, sértetlenségének és rendelkezésre állásának biztosítása érdekében. A személyes adatok valódiságáért és pontosságért az Ön által történt megadás után a Pán-Trade Kft. felel.

 

Azok a kifejezések, amelyek a jelen tájékoztatóban alkalmazásra kerülnek, a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (a továbbiakban: általános adatvédelmi rendelet vagy GDPR) értelmező rendelkezései között meghatározott fogalmak szerint kerültek értelmezésre.

 

A szolgáltató adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

az 1992. évi LXIII. törvény a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról;

az évi VI. törvény az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során, Strasbourgban, 1981. január 28. napján kelt egyezmény kihirdetéséről;

a 2001. évi XL. törvény a hírközlésről, VIII. fejezet;

a 2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről;

az adatbiztonságáról, valamint az azonosító kijelzés és hívásátirányítás szabályairól; társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Eker. ).

a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló évi CXII. törvény,(a továbbiakban: „Infotv.”)

 • (6) bekezdése alapján megtörtént az alábbi nyilvántartási számon: NAIH-89355/2015.

— hírlevél küldése, direkt marketing

 

a GDPR, azaz az EU 2016/679 számú általános adatvédelmi rendeletével.

A www.kettler.hu használatával Ön, mint felhasználó elfogadja jelen adatkezelési nyilatkozat rendelkezéseit.

 

Az érintettek kategóriái

A weboldal üzemeltetéséből eredő adatkezelési tevékenység során érintettek a honlap látogatói, a weboldalon ajándékra, játékra, kuponkódra feliratkozott felhasználók, az oldalon bemutatott termékeket/szolgáltatásokat megrendelő személyek. Milyen jogai vannak a Pán-Trade Kft. által kezelt személyes adataival kapcsolatban?

 

Amennyiben a az Ön személyes adatait kezeli, a GDPR alapján az alábbi jogok illetik meg; az erre nyitva álló teljesítési határidő (feltéve, ha hosszabbításra nem kerül sor) a kérelem, kérés beérkezését követő legfeljebb egy hónap:

 

 • tájékoztatáshoz és hozzáféréshez való jog, amelynek során az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy hozzáférést kapjon a személyes adatokhoz, továbbá az érintett személyes adatok kategóriáihoz, az adatkezelés céljaihoz, azon címzettek vagy címzettek kategóriáihoz, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, adott esetben a személyes

 

 • adatok tárolásának tervezett időtartamához, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjaihoz, továbbá az érintett azon jogához, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, továbbá a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtási jogához.

 

 • helyesbítéshez való jog, amelynek alapján az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat, továbbá az adatkezelés céljának figyelembevételével az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

 

 • törléshez való jog, amelynek alapján az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó, hozzájárulás alapján kezelt személyes adatokat.

 

 • az adatkezelés korlátozásához való jog, amelynek alapján az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, amennyiben az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, vagy az adatkezelés jogellenes és az érintett ellenzi az adatok törlését, ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását, továbbá, ha az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, illetve akkor, ha az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival

 

 • tiltakozáshoz való jog, amelynek alapján az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a kezelése ellen abban az esetben, ha az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges. A Társaság a tiltakozás alapján az adatkezelést nem szünteti meg, ha az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

 

 • adathordozhatósághoz való jog, amelynek alapján az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha az adatkezelés az érintett hozzájárulásán vagy a személyes adatok különleges kategóriáinak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez megadott hozzájárulásán, vagy szerződésen alapul; és adatkezelés automatizált módon történik.
 1. Jogorvoslati lehetőségek:

A felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog

Az egyéb közigazgatási vagy bírósági jogorvoslatok sérelme nélkül minden érintett jogosult arra, hogy amennyiben az érintett szerint az Adatkezelő vagy az általa megbízott Adatfeldolgozó tevékenységével vagy mulasztásával jogsértést követett el, vagy annak veszélyét idézte elő, úgy panaszt tegyen a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (a továbbiakban: Felügyeleti Hatóság).

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetőségei: 1530 Budapest, Pf.:5.

1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c

Tel.: 06 1/391-1400

Fax: 06 1/391-1410

 

Az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog.

A rendelkezésre álló közigazgatási vagy nem bírósági útra tartozó jogorvoslatok – köztük a felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog − sérelme nélkül, minden érintett hatékony bírósági jogorvoslatra jogosult, ha megítélése szerint a személyes adatai kezelésével összefüggő jogait megsértették. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. Ön dönthet úgy, hogy a pert a lakóhelye vagy a tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt indítja meg. A törvényszékek listáját a http://birosag.hu/torvenyszekek webcím alatt érheti el.

 

 1. Személyes adat akkor kezelhető, ha

 • ahhoz az érintett önkéntesen hozzájárul vagy

 

 • azt törvény vagy törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben – helyi önkormányzat rendelete Törvény közérdekből – az adatok körének kifejezett megjelölésével

– elrendelheti a személyes adat nyilvánosságra hozatalát. Minden egyéb esetben a nyilvánosságra hozatalhoz az érintett hozzájárulása, különleges adat esetében írásbeli hozzájárulása szükséges. Kétség esetén azt kell vélelmezni, hogy az érintett a hozzájárulását nem adta meg. Az érintett hozzájárulását megadottnak kell tekinteni az érintett közszereplése során általa közölt vagy a nyilvánosságra hozatal céljából általa átadott adatok tekintetében.

 

A szolgáltató jogosult jelen adatkezelési tájékoztatót a felhasználók előzetes tájékoztatása mellett, egyoldalúan is módosítani. A módosított rendelkezések a honlapon való közzététel után az első használat alkalmával válik hatályossá a felhasználóval szemben.

Amennyiben olyan kérdése lenne, mely a jelen adatkezelési tájékoztató alapján nem egyértelmű, kérjük, írja meg az [email protected] e-mail címre.

 

A szolgáltató adatkezelése az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások használata során természetes személyazonosító adatok, a felhasználók lakcíme, valamint a szolgáltatás igénybevételének időpontja, időtartama és helye vonatkozásában a 2001. évi CVIII. (az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló) törvényen, egyéb személyes adatok vonatkozásában pedig önkéntes hozzájáruláson alapul. A felhasználók a hozzájárulást a regisztrációval adják meg.

A felhasználó adatait harmadik félnek nem adjuk át, kivéve, ha a szerződés teljesítésekor a harmadik fél a cégünk alvállalkozójaként működik együtt. Ekkor azonban az alvállalkozók a cégünk által átadott személyes adatokat semmilyen módon nem jogosultak megőrizni, felhasználni, illetve további személyeknek átadni.

A vásárlók e-mail címének tárolására az Árukereső (Online Comparison Shopping Kft. (1074 Budapest, Rákóczi út 70-72., Adószám: 24868291-2-42, Cégjegyzékszám: 01-09-186759) adatfeldolgozó megbízással rendelkezik a Megbízható Bolt Programhoz kapcsolódó vásárlói elégedettség-felmérés céljából. Az itt történő vásárlások után a vásárló e-mail címe az Árukereső részére továbbításra kerül. Az adattovábbítás célja: vásárlói visszajelzés igénylése és megjelenítése.

Az adatfeldolgozásra így továbbított átadott e-mail címet, mint személyes adatot utasításunkra az Online Comparison Shopping Kft. kezeli, megfelelő írásbeli szerződés és adatvédelmi feltételek mellett. Az adatok kezelésével és biztonságával kapcsolatban az Árukereső adatvédelmi tájékoztatója ad részletes információt.

Megrendelés esetén a megadott rendelési név, cím, szállítási cím és telefonszám adatokat, a megrendelés adataival együtt a szolgáltató a következő adatkezelő felé továbbítja:

 • DPD Hungária Kft. (1158 Budapest, Késmárk u. 14/B. – a kiszállítás teljesítése céljából, amennyiben a futárszolgálat igénybe vételét kéri a felhasználó.

vagy

 • Royal Sprint Kft. futárszolgálat (1097 Budapest, Gubacsi út 32.)

 

Adatainak kezelésekor az Adatvédelmi Törvénynek megfelelően járunk el.

 

IV. A www.kettler.hu honlap cookie-k (sütik) használatával kapcsolatos tájékoztatója

A www.kettler.hu honlap úgynevezett cookie-kat (sütiket) alkalmaz az oldal használatával összefüggésben. A cookie betűből és számokból álló információcsomag, amelyet a honlap az Ön böngészőjének küld el azzal a céllal, hogy elmentse bizonyos beállításait, megkönnyítse a honlap használatát és közreműködik abban, hogy néhány releváns, statisztikai jellegű információ gyűjtésére kerüljön sor.

 

Az alkalmazott cookie-k fajtái:

 

A cookie-k lehetnek „állandó” vagy „ideiglenes” cookie-k. Az állandó cookie-t a böngésző egy meghatározott időpontig tárolja, feltéve, hogy azt a felhasználó korábban nem törli, az ideiglenes cookie-t azonban a böngésző nem tárolja, az a böngésző bezárásával automatikusan törlődik.

 

A működéshez szigorúan szükséges cookie-k a weboldal használatához nélkülözhetetlenek és lehetővé teszik a honlap alapvető funkcióinak használatát. Ezek hiányában az oldal számos funkciója nem lesz elérhető az Ön számára.

 

A felhasználói élmény javítását szolgáló cookie-k információkat gyűjtenek a weboldal felhasználók általi használatáról, például, hogy mely felületeket látogatják leggyakrabban, vagy milyen hibaüzenetet kapnak a weboldalról. Az ezekből nyert információk a weboldal teljesítményének javítására kerülnek felhasználásra.

 

A webáruház böngészése folyamán technikai információk kerülnek rögzítésre statisztikai célokból (IP cím, látogatás időtartama). Ezeket az adatokat a Minta Kft. kizárólag jogszabályi alapon, indokolt és alátámasztott esetben adja át az eljáró hatóságok részére. Az online történő megrendeléshez cookie- k engedélyezése szükséges. Amennyiben nem engedélyezi a cookie-k használatát, le tudja tiltani a böngészője beállításaiban. A cookie-k letiltása esetén bizonyos a szolgáltatások egyes elemei csak részben, vagy egyáltalán nem használhatók. Megrendelő és Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Pán-Trade Kft. által üzemeltetett weboldalakon makrók / cookies („sütik”) működnek, ideértve többek között, de nem kizárólag a browser cookies-t, a tracking cookies-t és a computer cookies-t.

 

A cookie-k letiltása:

Amennyiben a cookie (süti) elhelyezéséhez Ön nem járul hozzá, azt a saját böngészőjében elvégzett beállítások (tiltás, visszavonás) útján teheti meg. Ebben az esetben ez bizonyos szolgáltatások igénybevételét korlátozhatja vagy megakadályozhatja. A cookie-k böngészőjén keresztüli törléséről bővebb tájékoztatást többek között az alábbi linkeken is találhat:

Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/en-us/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie- 11

Firefox: https://support.mozilla.org/hu/kb/sutik-informacio-amelyet-weboldalak-tarolnak-szami Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=hu

 

A cookie-k jogszabályi háttere és alkalmazásuk jogalapja:

 

Az adatkezelés hátterét a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete, illetve az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (Eker törvény) rendelkezései jelentik. A cookie-k alkalmazásának jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontjával összhangban az Ön hozzájárulása a személyes adatainak kezeléséhez, amelyet bármely időpontban visszavonhat, ez azonban nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.

 

 

A WWW.KETTLER.HU ÁLTALÁNOS ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓJA

Miért készítettük ezt a tájékoztatót?

A www.kettler.hu több célból kezel személyes adatokat és mindezt az érintettek jogainak tiszteletben tartásával és a vonatkozó jogszabályi kötelezettségeinek maradéktalan teljesítésével kívánja tenni.

 

A www.kettler.hu kiemelten fontosnak tartja, hogy bemutassa az érintetteknek az adatkezelési tevékenysége során a tudomására jutott személyes adatok kezelésének szabályait, módját, valamint ezek legfontosabb jellemzőit.

 

Milyen alapon kezeljük az érintettek adatait?

A személyes adatokat csak meghatározott célból és megfelelő jogalappal kezeljük. Ezeket a célokat és jogalapokat a konkrét adatkezelések egyedi tájékoztatójában mutatjuk be.

 

Ki kezeli személyes adatait?

A személyes adatait a www.kettler.hu üzemeltetője a PÁN-TRADE KER. SZOLG. Kft. kezeli. A kapcsolattartás lehetőségei:

 

Postai címünk: 1085 Budapest, József körút 83. E-mail címünk: [email protected]

Webcímünk: www.kettler.hu Telefonszámunk: +36 (1) 426 1126

 

Milyen külső segítséget veszünk igénybe adatai kezelésénél?

A személyes adatokat kezeléséhez bizonyos esetekben külső segítséget, adatfeldolgozót veszünk igénybe. Az adatfeldolgozó személye az egyes adatkezelések jellemzőinek megfelelően változhat. Amennyiben szeretné megismerni, hogy a konkrét adatkezelésben, milyen adatfeldolgozó vesz részt, akkor az egyedi adatkezelési tájékoztató „Adatfeldolgozó” kategóriájában találja ezt meg.

 

Milyen elveket tartunk fontosnak az adatai kezelése során?

A személyes adatok kezelését a hatályos jogi szabályozás alapján végezzük.

 

A www.kettler.hu csak az egyedi adatkezelések körében meghatározott személyes adatokat kezel. A megadott, személyes adatok biztonságát minden szükséges technikai és szervezési intézkedéssel megvédi. a www.kettler.hu kiemelt figyelmet fordít a személyes adatok bizalmasságának, sértetlenségének és rendelkezésre állásának biztosítására.

 

Miután Ön megadta személyes adatait, azok valódiságáért és pontosságért a www.kettler.hu felel.

 

Lényeges, hogy azokat a kifejezéseket, amiket ebben a tájékoztatóban használunk az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény értelmező rendelkezései között meghatározott fogalmak szerint értelmezzük.

 

 

Milyen jogai vannak a www.kettler.hu által kezelt személyes adataival kapcsolatban?

Kérheti az adatainak

 • módosítását : a megadott elérhetőségeinken keresztül kérheti tőlünk adatainak módosítását, a személyes adatok kezelésének ideje alatt.

 

 • törlését, illetve zárolását : a hozzájárulásán alapuló adatkezelés esetén bármikor visszavonhatja hozzájárulását és kérheti, hogy adatait töröljük. A kérésére – a kérelmének kézhezvételét követő 25 napon belül – írásban, vagy elektronikus úton (beleegyezésével) válaszolunk. Ha valamilyen törvényes oknál fogva nem tudjuk teljesíteni a kérését, akkor elutasítjuk azt és természetesen annak ténybeli és jogi indokait is közöljük. A személyes adatait abban az esetben is töröljük, ha a kezelése jogellenes, az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának meghatározott határideje lejárt; illetve a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

 

 • Zároljuk a személyes adatait, ha ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené a jogos érdekeit.

 

Tájékoztatást kérhet :

Az adatkezelés teljes tartama alatt jogosult a megadott elérhetőségeken tájékoztatást kérni a www.kettler.hu által kezelt, személyes adatokról, valamint az adatkezelés jellemzőiről, különösen:

 

 • az adatok forrásáról,
 • az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról,
 • az adatfeldolgozó nevéről, címéről, az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről,
 • az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről,
 • az esetlegesen bekövetkezett adatvédelmi incidensről.

A tájékoztatást a kérelem benyújtásától számított 30 munkanap alatt teljesítjük. Folyó évben ingyenesen egyszer kérhető ugyanarra az adatra tájékoztatás.

 

Szabálysértési hatóság, nyomozó hatóság, ügyészség, bíróság, más közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, illetve jogszabály felhatalmazása alapján más szervek megkereshetik a www.kettler.hu-t az adatok közlése, az adatokba történő betekintés, illetve azok átadása érdekében.

 

Amennyiben a megkereső szerv a jogalapot és az adatok körét pontosan megjelölte, akkor a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges személyes adatokat rendelkezésükre bocsátjuk.

 

Tiltakozhat a személyes adatainak a kezelése ellen

Kifejezheti a tiltakozását, ha adatainak kezelését hozzájárulásának visszavonása után a www.fitness- index.hu a jogi kötelezettségének teljesítése miatt, illetve www.kettler.hu, vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése miatt tovább kezeli.

A tiltakozását a megadott elérhetőségen keresztül közölheti. A tiltakozásának a www.fitness- index.hu-hoz történő beérkezésétől számított legfeljebb 15 napon belül döntünk és válaszolunk a kérésére. Ha ez nem történik meg, akkor Bírósághoz fordulhat az érdekei védelmében.

 

Jogorvoslati lehetőségei

A személyes adatainak kezelésével kapcsolatos vélt jogsérelem esetén panasszal élhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál, vagy az illetékes törvényszékhez fordulhat.

 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetőségei:

 

1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C. Tel./fax: +36 (1) 391-1400

E-mail: [email protected] Web: http://naih.hu

 

 

 1. A KETTLER.HU-N VÁSÁRLÁST VÉGREHAJTOTT SZEMÉLYEK ADATKEZELÉSÉNEK EGYEDI ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓJA

Kinek az adatait kezeljük?

Az adatkezelés során a www.kettler.hu –n rendelést leadott/hírlevélre feliratkozott személyeknek az felhasználóinak adatait kezeljük.

 

Milyen adatait kezeljük?

A www.kettler.hu oldalon vásárlást végrehajtott, kuponra/hírlevélre feliratkozó személyek alábbi adatait kezeli:

 • név, email, postázási és számlázási cím, telefonszám

 

Miért kezeljük a személyes adatait?

Az adatok kezelésének célja, hogy a vásárló igénybe vegye a honlap szolgáltatásait, vásárlást tudjon végrehajtani és maximálisan ki tudjuk szolgálni.

 

Mi a jogalapja a személyes adatai kezelésének?

Személyes adatait az Ön hozzájárulása alapján kezeljük.

 

Meddig kezeljük a személyes adatait?

A személyes adatait a hozzájárulásának visszavonásáig kezeljük.

 

Ki kezelheti az adatait?

Az adatait csak a www.kettler.hu oldal tulajdonosának, a Pán-Trade Kft.-nek a munkatársai és alvállalkozói kezelhetik.

Kinek továbbítjuk az adatait?

A személyes adatait nem továbbítjuk másnak. Csak törvényi kötelezettségeink, illetve a hatóság vagy hivatalos szerv megfelelő jogalappal rendelkező hivatalos megkeresésére adjuk ki.

 

Milyen adatait kezeljük?

A www.kettler.hu ügyfeleinek, vásárlóinak adatait (név, számlázási cím).

 

Miért kezeljük a személyes adatait?

A személyes adatait a számviteli jogszabályokban meghatározott bizonylatok készítése érdekében és termék kiszállítás miatt tarjuk nyilván.

 

Mi a jogalapja a személyes adatai kezelésének?

Az adatkezelést a számviteli törvény alapján kezeljük.

 

Meddig kezeljük a személyes adatait?

A személyes adatait a számla kiállítását követő 5 évig tároljuk.

 

Ki kezelheti az adatait?

Az adatait csak a www.kettler.hu kijelölt munkatársai kezelhetik.

 

Kinek továbbítjuk az adatait?

A személyes adatait nem továbbítjuk. Csak törvényi kötelezettségeink, illetve a hatóság vagy hivatalos szerv megfelelő jogalappal rendelkező hivatalos megkeresésére adjuk ki.

 

Milyen külső szolgáltatót (adatfeldolgozó) veszünk igénybe?

Számviteli adatainak – ideértve az ügyfeleink vonatkozó adatait is – kezelését külső könyvelő igénybevételével oldjuk meg. Ennek során egyes ügyfeleink személyes adatait a könyvelő székhelyén is kezeli.

Könyvelő adatai: Janzsó Péter E.V

 

2. A WWW.KETTLER.HU HÍRLEVÉL KÜLDÉS ADATKEZELÉSÉNEK EGYEDI ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓJA

Kinek az adatait kezeljük?

A www.kettler.hu hírlevelére feliratkozott, vásárlási folyamat közben önkéntesen hozzájárult természetes személyek, illetve jogi személyek nyilvánosan közzétett adatait kezeljük.

 

Milyen adatait kezeljük?

Az Ön marketing célú eléréshez név, email cím adatait használjuk.

Miért kezeljük a személyes adatait?

A www.kettler.hu eseményeinek, szolgáltatásainak, kedvezményeinek, ajánlatainak megismertetése céljából kezeljük adatait.

 

Mi a jogalapja a személyes adatai kezelésének?

A www.kettler.hu adatait a hozzájárulása alapján tartja nyilván.

 

Meddig kezeljük a személyes adatait?

A www.kettler.hu az adatokat a hozzájárulás visszavonásáig kezeli. A hozzájárulás bármikor visszavonható a megadott elérhetőségeinken és a hírleveleink alján található „Leiratkozás” gombra való kattintással.

 

Kinek továbbítjuk az adatait?

A személyes adatait nem továbbítjuk harmadik félnek, természetes személynek. Csak törvényi kötelezettségeink, illetve a hatóság vagy hivatalos szerv megfelelő jogalappal rendelkező hivatalos megkeresésére adjuk ki.

 

Az emailek küldését a Slaes Autopilot és a Mailchimp szoftverével végezzük, melynek során az adatok a szoftvert üzemeltető szervereire kerülnek. A Sales Autopilot adatfeldolgozóként az emailküldő szoftverben csak tárolja az adatokat.

 

Érvényesség: 2021.12.19-től